شرایط و قوانین دکترچشم

جهت خدمات دهی مطلوب و صادقانه و باکیفیت و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی تابع قوانینی علاوه بر قوانین کشور هستیم.
این قوانین برای هر دو طرف ما و بیماران الزامیست.

حقوق بیماران که از طرف «دکترچشم» لازم الاجراست:

  1. دکترچشم موظف است، بهترین و زبده‌ترین چشم‌پزشکان را معرفی نماید.
  2. دکترچشم موظف است، نوبت ویزیت پزشک را تنظیم نموده و به بیمار اطلاع دهد.
  3. دکترچشم موظف است، قبل از رسیدن بیمار به تهران محل اقامت وی را در هتل رزرو نماید.
  4. دکترچشم موظف است، درصورت درخواست بیمار، همراه خانم یا آقا جهت کمک در روند درمان بفرستد.
  5. دکترچشم موظف است، تمامی مشخصات مراجعین و بیماران را به صورت محرمانه محفوظ نگه‌دارد.

 

شرایطی که از طرف بیماران رعایت می شود:

  1. بیمار می‌بایست در زمان اعلام شده خود را به مرکز درمانی برساند.
  2. بیمار تمام اطلاعات پزشکی مربوطه را بایستی اطلاع دهد.
وبسایت دکترچشم | Doctorchehsm.com